תקנון אתר פשטות מטבחים

תקנון אתר- www.pashtut.co.il
הגדרות
האתרים       www.pashtoot.co.il -  |   www.pashtut.co.il.
בעלי האתר- פשטות מטבחים בע"מ.
פרויקטים באתר - מטבחים יוקרתיים בסגנון כפרי המעוצבים באופן אישי.
משתמש האתר- גולש האתר שגלש ו/או גולש באתר ו/או שהזין את פרטיו באתר.
התאמה אישית –המטבחים מיוצרים בהתאמה אישית ע"פ צרכי הלקוח.
שימוש מסחרי – שימוש שאינו פרטי ושנועד להשיא רווחים כספיים לעסק. Cookies (עוגיות) - קבצי טקסט הנוצרים ע"פ פקודה הניתנת ממחשבי האתר לדפדפן משתמש האתר, במטרה לאפשר תפעול תקין של האתר והתאמתו למשתמש האתר ע"י איסוף נתונים סטטיסטים (כהגדרתם להלן) כגון:
א.     הדפים בהם ביקר משתמש האתר.
ב.      משך הזמן בו שהה משתמש האתר, באתר.
1.      מבוא
1.1.             המבוא לתנאי השימוש באתר מהווים חלק בלתי נפרד ממנו.
1.2.             הכותרות לתנאי השימוש הן לצורכי נוחות בלבד, ואין להתחשב בהן בעת פירוש כלשהי מהוראותיהם או תוקפן.
1.3.             תנאי השימוש באתר מתייחסים לשני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
1.4.             האתר הוקם ונבנה ע"י "דרימסופט בניית אתרים".  
1.5.             השימוש ו/או הביקור באתר זה יעשה בכפוף לתנאים והוראות תנאי שימוש, כדלהלן.
1.6.             משתמשי האתר נדרשים לקרוא את תנאי השימוש באתר בקפידה בטרם יעשו בו שימוש.
1.7.             רשאי לעשות שימוש באתר זה רק מי שהינו כשיר לכך משפטית.
1.8.             כל משתמש באתר מצהיר, כי הוא קרא את תנאי השימוש באתר והוא מסכים לתנאיו ולא תהא לו כל טענה ו/או דרישה לבעלי האתר בקשר עם תנאי השימוש באתר.
1.9.             יובהר, כי תנאי לשימוש באתר הוא הסכמת משתמש האתר לכל תנאי השימוש באתר. אם משתמש האתר אינו מסכים לאחד או יותר מתנאי השימוש, אין הוא רשאי לעשות כל שימוש באתר זה ולכן כל שימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית.
1.10.          כתנאי לשימוש באתר זה, משתמש האתר מצהיר שלא לעשות שימוש באתר זה, אלא למטרה שלשמה מיועד האתר ובכלל זה למטרה חוקית בלבד.
1.11.          תנאי השימוש באתר יחולו על כל שימוש שיעשה באתר, ויהוו את הבסיס לכל דין בין משתמש האתר לבעלי האתר, אלא אם הוסכם אחרת בין הצדדים.
1.12.          אם יפר משתמש האתר את תנאי התקנון באתר, דאז יהיו בעלי האתר רשאים להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת משתמש האתר לאתר, כמו גם לפעול משפטית כנגד משתמש האתר בקשר להפרת תקנון האתר.
1.13.          אין לעשות באתר או באמצעותו של האתר, כל שימוש למטרות בלתי חוקיות.
1.14.          הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של משתמש האתר.
1.15.          משתמש האתר אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש באתר לאדם אחר כלשהו.
1.16.          אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי, זאת לרבות  הפצת אזכורים שלילים הנוגעים לאתר.
1.17.          אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
1.18.          משתמש האתר מבין כי שימוש שיעשה באתר זה , בין אם במישרין ובין אם בעקיפין, כדי לפרסם מידע שיש בו משום פגיעה במוניטין ו/או פגיעה בשם הטוב של בעלי האתר ו/או הפרויקטים באתר ו/או פגיעה בצדדים שלישיים, תחשוף את משתמש האתר לתביעות אזרחיות ע"י בעלי האתר ו/או צדדים שלישיים, זאת ע"פ הוראות הדין.
2.      הפרויקטים המוצגים באתר
2.1.             השימוש באתר יעשה רק למטרות אישיות ושאינן עולות לכדי שימוש מסחרי.
2.2.             האתר משמש כאתר תדמית של מטבחים יוקרתיים בסגנון כפרי.
2.3.             הפרויקטים שמוצגים באתר יסופקו ע"י בעלי האתר בלבד, זאת למעט הפרזולים שאינם מיוצרים ע"י פשטות מטבחים.
2.4.             כמו כן יובהר, כי הואיל והמטבחים ופרטי הריהוט המופיעים באתר נעשים באופן ייחודי ע"י התאמת הפרויקטים באתר לצרכי הלקוח, לא כל הפרויקטים המופיעים באתר קיימים בפועל באולם התצוגה.
2.5.             בעלי האתר שומרים לעצמם את הזכות להפסיק בכל זמן, ומבלי ליתן על כך הודעה מראש, את ייצור הפרויקטים המופיעים באתר וכפועל יוצא מכך להפסיק את מכירתם של הפרויקטים באולם התצוגה.
2.6.             התצלומים המופיעים באתר זה הם לשם המחשה בלבד, ואינם מחייבים את בעלי האתר. יכול, אך לא חייב, כי יהיו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר לבין מראה המוצר בפועל, הנובעים, בין היתר, ממגבלות טכניות ו/או טכנולוגיות המונעות את הצגת הפרויקטים באתר   באופן מדויק כפי שהם נראים במציאות.
3.      פרטיות
3.1.             פרטי משתמש האתר ישמרו באתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות").
3.2.             בכפוף לחוק הגנת הפרטיות ותנאי השימוש באתר, משתמש האתר ראשי לעיין בפרטים שהוזנו על ידו והנשמרים באתר זה.
3.3.             משתמש האתר המעוניין לעיין במידע הנוגע אליו והמצוי באתר, רשאי ליצור קשר עם בעלי האתר בטלפון 09-7672339 ו/או  בדואר אלקטרוני info@pashtoot.co.il ולבקש לעיין במידע ו/או בפרטים הנ"ל.
3.4.             יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, רשאי משתמש האתר לבקש מבעלי האתר להסיר מידע אישי המצוי באתר והקשור למשתמש האתר.
3.5.             פרטי משתמש האתר הנשמרים באתר, נעשים לשם יצירת התקשורת עם משתמש האתר.
3.6.             מלבד האמור בסעיף  3.5 לעיל,  אם יאשר משתמש האתר קבלת תוכן שיווקי, יכול, אך לא חייב, כי ישלח למשתמש האתר מידע שיווקי. 
3.7.             יובהר, כי למשתמש האתר תהא אפשרות לבקש מבעלי האתר את הפסקת שליחת המידע השיווקי.
3.8.             לפיכך, אם משתמש האתר לא מעוניין עוד בקבלת תוכן שיווקי מהאתר, על משתמש האתר לבקש מבעלי האתר את הפסקת שליחת התוכן השיווקי.
3.9.             זאת ועוד, יכול, אך לא חייב, כי ייאסף מידע הנוגע לאופן השימוש של משתמש האתר באמצעות cookies ו/או בטכנולוגיות הדומות למנגנון cookies, וזאת לצורך שיפור הפעילות השיווקית של האתר ולייעול השירות הניתן באתר למשתמשים בו.
3.10.          יצוין, כי באפשרות משתמש האתר לחסום את מנגנון ה - cookies באמצעות אתר דפדפן האינטרנט שלו, כך שלא יתאפשר לבעלי האתר לאסוף מידע אודות השימוש של משתמש האתר באמצעות cookies.
3.11.          בעלי האתר מתחייבים שלא לעשות שימוש בפרטים השמורים באתר, אלא למטרות האמורות בסעיפים 3.5 – 3.10 לעיל.
3.12.          יובהר, כי בעלי האתר יעשו ככל האפשר כדי להימנע ממסירת פרטיו האישיים של משתמש האתר לצדדים שלישיים שאינם קשורים ו/או נוגעים למטרה שלשמה נמסרו הפרטים בעת הכניסה לאתר, אלא אם כן יהיו בעלי האתר מחויבים לעשות כן ע"פ הדין.
3.13.          בעלי האתר נוקטים באמצעי אבטחה לשם הגנת פרטי הלקוחות ע"י אבטחת השרת בו מאוחסן אתר האינטרנט. למען הסר ספק יובהר, כי הואיל והאתר אינו מסחרי, אין בו אמצעי אבטחה מסחריים כגון" ssl".
3.14.          עוד יובהר, כי אין באפשרות בעלי האתר למנוע פריצות לאתר ע"י גורמים זרים ומכאן שקיימת אפשרות לחשיפת המידע המוזן על יד משתמש האתר לגורמים שלישיים.
3.15.          בנסיבות האמורות לעיל, משתמש האתר מצהיר כי מובן לו שלבעלי האתר אין אפשרות להגן באופן מוחלט מחשיפת משתמש האתר בפני גורמים זרים.
3.16.          באם יבוצעו שינוים באתר הנוגעים למדיניות הגנת הפרטיות, בעלי האתר יפרסמו על כך הודעה בעמ' הראשי של האתר ( עמ' הבית של האתר).
4.      קניין רוחני
4.1.             כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בפרויקטים באתר ו/או סימני המסחר המזוהים עם הפרויקטים באתר ו/או הדגמים של הפרויקטים באתר ו/או זכויות עיצוב הפרויקטים באתר ו/או האלמנטים הגרפים של הפרויקטים באתר אשר מוצגים באתר, בין היתר, באמצעות תמונות ו/או הסודות המסחריים וכל המופיע באתר זה (להלן:"הקניין הרוחני") הינם בבעלות בלעדית של בעלי האתר.
4.2.             אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להדפיס, למכור, לשווק ולתרגם מידע כזה או אחר מהאתר, לרבות זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר, אלא בקבלת רשות והסכמתם של בעלי האתר מראש ובכתב.
4.3.             למען הסר ספק יובהר, אין להשתמש בתכני האתר באמצעות תוכנה, אתרי אינטרנט, לרבות כל הרשתות החברתיות, ובכל אמצעי אחר באופן המפר את זכויות הקניין הרוחני של בעלי האתר, אלא כאמור באישור בעלי האתר מראש ובכתב.
4.4.             האתר עשוי לכלול שמות, שמות חברות, מותגים, סימני מסחר רשומים או שאינם רשומים, סימני שירות, ולוגו (להלן: "הסימנים").
4.5.             סימנים שכאלו הינם רכושם של בעליהם. היותם של הסימנים באתר אין בהם משום הרשאה ו/או רשיון ו/או זכות לעשות שימוש בסימנים בלא רשות מפורשת ובכתב של בעלי הסימנים ו/או בעלי הזכויות בסימנים בקשר לשימוש זה.
5.      הגבלת אחריות
5.1.             יובהר, כי בעלי האתר עושים מאמצים לפרסם באתר מידע מדויק אודות פרטי הפרויקטים באתר, ובכלל זה סוג הפרויקטים באתר ו/או תכונות הפרויקטים באתר, אולם אין לבעלי האתר אפשרות לפרסם את כל המידע אודות הפרויקטים באתר. מכאן שלבעלי האתר לא תהא כל אחריות למידע שהוצג ו/או לא הוצג באתר ו/או לחוסר דיוק בפרטים של הפרויקטים באתר.
5.2.             לבעלי האתר, או למי מטעמם, אין כל אחריות במישרין או בעקיפין לכל נזק ישיר או עקיף, הנובעים משימוש באתר זה.
6.      שינויים בתנאי השימוש באתר
6.1.             בעלי האתר שומרים על זכותם לשנות, בכל עת, את תנאי השימוש באתר זה, תוך עשיית מאמצים ליידע את משתמשי האתר על שינוי בתנאי השימוש.
7.      שיפוי
7.1.             משתמש האתר מצהיר ומתחייב בזה, מיד עם קבלת דרישה בכתב מבעלי האתר, לשפות ו/או לפצות, באופן מלא, את בעלי האתר, ו/או מי מטעם האתר ו/או עובדיו /ואו בעליו הנוספים, בגין כל עלות, הוצאה או נזק, ישירים או עקיפים ובגין כל תביעה או דרישה, בלא הגבלה, ובכלל זה בגין שכר טרחת עו"ד ושכר מומחים אחרים, בכל הערכאות, שיושתו ו/או יחוייבו על האמורים לעיל ו/או יוצאו על ידם בפועל, והנובעים משימוש משתמש באתר, הפרת תנאי השימוש על ידי משתמש האתר, ו/או הפרת זכויות כל גורם אחר בקשר עם האתר.
8.      דין  ושיפוט
8.1.             על תקנון זה יחולו חוקי מדינת ישראל.
8.2.             בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה בין במישרין ובין אם בעקיפין, תחול סמכותו השיפוטית של בית המשפט במחוז תל-אביב יפו.
 
   
כל זכויות היוצרים בתקנון זה שמורים ומוגנים.  אין להעתיק להפיץ, לשכפל, למכור, לפרסם, לשדר או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בתקנון.
 
 

מתכננים מטבח חדש? מטבחי יוקרה כפריים בעיצוב אישי ובעבודת יד אמנותית